Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Producenta pod adresem e-pozwy.com.pl

Producentem

jest firma Vademecum Soft, Sebastian Gąsior z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 65/104, zarejestrowana pod numerem NIP: 885-147-15-31, REGON: 891537626.

Kontakt z Producentem można uzyskać:
– pod numerami telefonu: +48 798 466 998 lub +48 798 501 022
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@e-pozwy.com.pl (sprawy handlowe), serwis@vademecum-soft.pl (sprawy techniczne).

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Producent – podmiot świadczący usług i sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-pozwy.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-pozwy.com.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy e-pozwy.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.e-pozwy.com.pl są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient otrzyma fakturę VAT, która zostanie dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia(faktura pro-forma wysyłana na maila) w przypadku płatności przelewem.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu adres. W przypadku zmiany adresu dostarczenia aplikacji należy się skontaktować ze sklepem.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3.  Płyta z aplikacją jest wysyłana kurierem lub pocztą, maksymalnie do 14 dniu po zaksięgowaniu kwoty na koncie. Zazwyczaj trwa to do 3 dni roboczych.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem przelewu bankowego. W wyjątkowych sytuacjach uznajemy inne formy płatności ustalane indywidualnie.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać e-mailem: serwis@vademecum-soft.pl lub na adres Producenta:
Vademecum Soft, Sebastian Gąsior
ul. Tęczowa 65/104
Wrocław

2. Producent rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego 18 z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

4. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Producent.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@e-pozwy.com.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Licencja

Licencja

na korzystanie z programu komputerowego  „e-Pozwy”

1.Licencja stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy producentem programu tj. firmą Vademecum Soft, Sebastian Gąsior z siedzibą we Wrocławiu ul. Tęczowa 65/104, a Nabywcą niniejszej licencji na korzystanie z w/w programu komputerowego. W myśl niniejszej umowy program jest licencjonowany z prawem użytkowania zgodnie z niniejszą licencją, a nie sprzedawany.

Niniejsza licencja obejmuje wyłącznie części programu określone na  fakturze dostawy, która stanowi   nieodłączną część niniejszej licencji. Brak specyfikacji części programu oznacza, że licencja jest udzielona na cały program w określonej wersji.

2. Każdy program posiada swój własny numer seryjny zgodny z numerem niniejszej licencji, która obejmuje wyłącznie program o tym numerze seryjnym. Uruchomienie funkcji wysyłania e-pozwów z programu następuje po otrzymaniu od Vademecum Soft specjalnego kodu, pliku lub aktualizacji, co jest uzależnione od otrzymania przez Vademecum Soft zapłaty, a w wypadku sprzedaży ratalnej – zapłaty pierwszej raty.

3. Program jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

4. Korzystanie z licencji będzie odbywać się na następujących zasadach szczegółowych:

a/  Wersja jednostanowiskowa programu może zostać zainstalowana  na jednym komputerze

b/  Wersja do sieci lokalnej programu może być zainstalowana na wskazanej w fakturze lub ofercie ilości komputerów w sieci komputerowej znajdującej się pod jednym adresem
c/  Wersja do sieci rozległej programu może być zainstalowana na wskazanej w fakturze lub ofercie ilości komputerów znajdujących się pod różnymi adresami oraz przenośnych
d/  Zabronione jest sporządzanie i przechowywanie dodatkowych kopii programu.

e/  Bez zgody Vademecum Soft zabronione  jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w otrzymanym programie z wyjątkiem zmian wynikających z normalnego korzystania z programu.

5. Program nie może być przekazywany przez Nabywcę osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego wykorzystania.

6.  Program nie może być odsprzedany osobie trzeciej bez zgody Vademecum Soft. Po uzyskaniu pisemnej zgody program może być odsprzedany w całości tj. z całą dokumentacją pod warunkiem przekazania Vademecum Soft deklaracji nowego użytkownika  do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży programu i kontynuacji aktualizacji.

W takim wypadku pierwotny Nabywca nie może pozostawić sobie żadnej kopii programu w żadnej postaci,

7. Aktualizację programu typu upgrade może nabywać wyłącznie posiadacz ważnej licencji. Przerwa w zakupach aktualizacji wymaga zakupu specjalnej licencji na dalsze aktualizacje.

8. Aktualizacje programu oznaczane są datami.

9. Vademecum Soft oświadcza, że dołożył należytej staranności dla zapewnienia prawdziwości merytorycznej programu w jak i przy opracowaniu wszystkich opcji programu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań podjętych przy pomocy programu lub w oparciu o informacje uzyskane z programu. Odpowiedzialność formalna i jakiekolwiek odszkodowania materialne z tytułu skutków korzystania z programu są całkowicie wyłączone.

10. Nabywca jest świadomy, że program stanowi narzędzie do wspomagania sporządzania pozwów i prowadzenia windykacji, a Nabywca wyłącznie sam odpowiada za treść dokumentów sporządzonych przez program na papierze lub w formie elektronicznej co obejmuje między innymi obowiązek sprawdzania poprawności pod względem formalnym i merytorycznym treści wygenerowanych dokumentów w postaci w jakiej będzie widział je odbiorca.

11. Vademecum Soft oświadcza, że dołożył odpowiednich starań, aby program był wolny od błędów instalacji, wykonania oraz zawartości szkodliwych plików (wirusów), jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające pośrednio lub bezpośrednio z instalacji i użytkowania programu.

12. Użytkowanie programu jest niezgodne z niniejszą licencją w wypadku zalegania z zapłatą za program lub jego aktualizacje. Jako użytkowanie programu jest rozumiana jego gotowość do użytkowania (np: zainstalowanie na komputerze) bez konieczności wykazywania czynności wykonanych w programie.

13. Odpowiedzialność materialna Vademecum Soft z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie jest wyłączona, a w wypadku, gdy może być dochodzona na podstawie przepisów wyższej rangi jest ona ograniczona do wysokości wniesionych opłat za korzystanie z programu w roku, w którym roszczenie powstało – w ciągu pierwszego roku do wartości zapłaconej ceny za program, w następnych latach do wartości zapłaconej ceny za aktualizacje w ostatnich 12 miesiącach.

14. W wypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy Vademecum Soft może jednostronnie rozwiązać umowę bez odszkodowania i bez zwrotu zapłaconej ceny. W wyniku rozwiązania umowy Nabywca traci prawo do użytkowania programu, a ewentualne użytkowanie staje się nielegalne w myśl odpowiednich przepisów dot. ochrony praw własności intelektualnych

15. Vademecum Soft, w kolejnych aktualizacjach, ma prawo do wprowadzania zmian w programie oraz w treści licencji.

16. Nabywca jest zobowiązany do ochrony  programu przed użytkowaniem go przez osoby nieuprawnione wg niniejszej licencji.

17. Vademecum Soft udziela Nabywcy gwarancji na sprawne funkcjonowanie programu przez okres 1 roku od daty zakupu programu. W celu skorzystania z gwarancji należy przesłać do Vademecum Soft zgłoszenie reklamacyjne. Naprawiony program zostanie dostarczony Nabywcy w terminie 14 dni na koszt Vademecum Soft.